FARNOSTI a FILIÁLKY NA KAPLICKU
                 farnost Kaplice                I        farnost  Benešov nad Černou   I   farnost Malonty    I            farnost Dolní Dvořiště                                                        I  f. Rožmitál n.Š.
kostel BlanskoSv. Jana NepomuckéhoSv. LinhartaPanny Marie Dobré radySv. Bartolomějedolní dvořištěSv. OndřejePanny Marie Sněžnékostel CetvinySv. Šimona a Judy
        Blansko             Omlenice        I Benešov n.Č.   Pohor.Ves   Pohoří n.Š. I   Malonty   I   Dolní Dvořiště      Rychnov n.M.             Svatý Kámen      Cetviny   I  Rožmitál n.Š. 
PŘEJÍT NA HLAVNÍ STRANU    
      
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


OBECNÉ INFORMACE:

·Aktuality-informace
·Víkendové bohoslužby v okrese pdf

·FOTOGALERIE-Stalo se

·Charita
·Farní knihovna
·Farní časopis

·Čísla bank. účtů farností  
·Odkazy

·Nedělní slovo
·Přímluvy

·Dětské nedělní slovo
·Pro děti k neděli
·Pro děti k neděli 2

·Nábož. pořady Č. rozhlasu
·Nábož. pořady Č. rozhlasu 2

·KÁZÁNÍ-audio(MP3) P.ŠimákDoporučené weby:
http://www.radiovaticana.cz
Víra


Pastorace na webu
Karmelitánské knihkupectví

Katolický týdeník


Katolický týdeník


ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
KAPLICEA FILIÁLNÍ KOSTELY A OBCE:
(klikněte na obrázek)
             Sv. Jana Nepomuckého                                                             kostel Blansko                             

Omlenička -  P. Marie Bolestné a                  Blansko - kostel sv. Jiří
                       sv. Jana Nepouckého
Jako každá farnost jsme i my skupinou křesťanů, patříme ke katolické církvi
a v ní k biskupství českobudějovickému.

Snažíme se vytvářet zázemí pro své členy - scházíme se ve skupinkách - společenstvích,

prohlubovat naše spojení s Bohem - konáme bohoslužby a modlitební akce,

vnášet jeho Ducha - Ducha lásky do světa kolem nás - snažíme se sloužit potřebným

a hlásat Kristovo učení.Správa farnosti

Farské nám. 80, 382 41 KAPLICE

tel. č.: 380 313 096 (fara) nebo mobil: 732 872 662

Schůzku z knězem je nejlépe předem domluvit telefonicky

Současným správcem farnosti je P. Pavel Šimák


IČ: 650 257 25   Číslo farního bankovního účtu:  306 918 2379/0800
IBAN: CZ37 0800 0000 0030 6918 2379        BIC: GIBACZPX
Děkujeme za Vaše případné dary  na provoz farnosti a opravy kostela.


NADAČNÍ FOND NA OPRAVU KOSTELA SV. PETRA A PAVLA


Do farnosti patří tyto obce: Kaplice, Hubenov, Kaplice-nádraží, Nažidla, Pořešín, Pořešínec, Raveň, Rozpoutí, Skoronice, Stradov, Výheň, Zdíky, Žďár

PRAVIDELNÝ FARNÍ PROGRAM


KAPLICE – kostel sv. Petra a Pavla/ kostel sv. Floriána/fara/ jinde


úterý

modlitba

18 h letní čas

17:30 zimní čas

kostel

středa

setkání na faře

1. středa v měsíci:

Ekumenická bibl. hodina

18 h letní čas

18h - střidavě

na faře nebo v

17:30 zimní čas

evangelické Arše

fara

čtvrtek

 

Mše svatá

8 h v kostele

v adventu již od 7h!

pátek

Mše svatá, pak adorace

18 h letní čas

17.30 zimní čas

kostel


sobota

1. sobota v měsíci

16.30 odjezd na Svatý Kámen na mši sv. v 17 h

Neděle

Mše svatá


Setkání mladší a střední generace na faře

9.30


19.45h - let. čas

18.45h-zim.čas

O 1. neděli v měsíci je mše sv.  zaměřená na děti, s rytmickým  hudebním doprovodem. Mimo hlavní svátky a hlavní prázdniny.


Změny a upřesnění na odkaze Aktuality - informace  nebo: Pořad bohoslužeb.pdf  


Z historie obce:
Hornatá  a hlubokými lesy pokrytá krajina v nejjižnější části čech byla v 9.stol. osídlena slovanským kmenem Doudlebů, který se již v polovině 10.století dostal pod vládu libického knížete Slavníka. Když v roce 955 Slavníkovci podlehli silnějším Přemyslovcům, opanoval tento rod i jihočeská území.

U starodávné cesty vedoucí od Doudleb do Rakouska, po které se z čech vyváželo obilí, kožešiny a jiné zboží a za ně dovážela sůl a víno, nedaleko soutoku říčky Černé a Malše, byla postavena kaple "kaplice"

Obec vznikla zřejmě na poč. 13. stol. na panství pánů ze Strakonic (Bavorů). Pověst uvádí, že vznikla na místě kde byl jeden rytíř podivuhodně zachráněn z ohrožení medvědem a z vděčnosti zde postavil kapli, která dala název městu.U té pak vznikla malá osada, později obec a městečko Kaplice. Jméno samo již ukazuje, že osada povstala v době, kdy slovanský lid ovládal jižní Čechy. K německé kolonizaci českého pohraničí  došlo až ve 13. a 14. stol.

První historická zmínka je z r.1257, kdy se kostel připomíná v odpustkové listině papeže Alexandra IV. a kdy patřila pod správu premonstrátů z Milevska.

Kostel sv. Petra a Pavla     
  
       
  
         
          Gotický dvoulodní chrám a věží při severní straně západního průčelí a polygonálním, pěti stranami osmiúhelníka uzavřeným presbytářem. Dvoulodí klenuto osmi poli síťové klenby na tři střední pilíře. Žebra sbíhají na polygonální zkrácené přípory s jehlancovými konsolami. V západním travé vestavěna gotická kruchta podklenutá jednoduchými hvězdovými klenbami. Triumfální oblouk lehce lomený, okosený, s charakteristickými římsami v patkách. Presbytář zaklenut dvěma křížovými žebrovými poli.a odpovídajícím paprsčitým závěrem. Zkřížená žebra mezi poli jsou pouze malovaná. Přípory obdobné jako v lodi. Opěrné pilíře jsou odstupněné, se sedlovými stříškami nad posledním stupněm.
           Na severní straně sakristie klenutá lomenými bezžebernými klenbami a širokými, odsazenými patkami. Na východní straněplochostropá sakristie. Na jižní straně předsíň křížem s hřebínky klenutá. Do kostela i do předsíně se vstupuje barokními, jednoduše profilovanými portálky. Gotickým portálem vstup od západu z plochostropé předsíně. Věž gotická s obdélnými okénky s širokým okosením.
           Kostel byl považován z obou kaplických svatyň za mladší. V prostoru půdy lze zjistit podle omítky stěn lodi vystupující nad klenby, že loď bývala původně plochostropá a teprve dodatečně zaklenutá, tedy starší než z pozdně gotické přestavby. Dosud nepovšimnuté a nezhodnocené pateční římsy triumfálního oblouku se zařazují svým typem do doby druhé třetiny 13.století a dovolují pokládat tedy kostel za nejstarší v Kaplici. K němu se také nutně vztahuje zmínka z roku 1257. Bez významu není zmínka v literatuře podle které bylo při opravě v minulém století zjištěno, že spodní část  zdiva lodi je odlišná. Zaklenutí kostela a snad i výstavba presbyteria náležejí pozdně gotické výstavbě poslední třetiny patnáctého století. Třináctému století náleží věž a loď. Severní sakristie byla zaklenuta v renesanci s reminescencemi na gotiku v podobě lomených čel, jižní předsíň vznikla v baroku, východní sakristie v roce 1868. V baroku také zvýšena v roce 1740 věž o poslední patro. Rozsáhlé úpravy se uskutečnily v roce 1875. V roce 1912 kostel vymalován. Loď si zachovala původní gotický krov, zatímco závěr nově zastřešen v roce 1798.
            Chrám je výrazným článkem  jihočeské pozdní gotiky, poznáním jeho raně gotické minulosti je dána možnost archeologickému výzkumu i podrobnému průzkumu stavby samotné, které mohou přispět přímo k poznání nejstarší minulosti města. V závěrech by bylo možné odkrýt základy nejstarší apsidy, na stěnách snad raně gotické fresky.
        

ZVONY

Ve věži kaplického kostela Sv. Petra a Pavla se nachází jeden zvon - Sv. Anna z roku 1551. Je laděný v tónine B1, má průměr 88 cm a váhu 480 kg.  
Reliefy:  Panna Maria, Ježíš na kříži
Motto:  "Pane dej nám mír, neb není nikdo, kdo by za nás bojoval. LP 1551"Kostel sv. Floriana   
         
      Jednolodní kostel s polygonálně uzavřeným presbytářem, bez opěráků. Loď i závěr mají vzorce kostela sv. Víta v Českém Krumlově. V lodi žebra sbíhají neorganicky na členěné kamenné přípory. Na západní straně vestavěna neogotická dřevěná kruchta. Na severní straně přiléhá kaple sv Linharta klenutá konchou, na jižní straně kaple p.Marie klenutá výsečovou klenbou, obojí barokní, z první poloviny 18. století, jak možno usuzovat mimo jiné dle oken stejných jako na nástavbě věže kostela sv. Petra a Pavla z roku 1740. Současná je asi i východní sakristie. Krov s původním spádem snad gotický, nebo jeho kopie. (Prostor půdy v době průzkumu nepřístupný)
        Kostel je bezpochyby pozdně gotickou novostavbou, nikoliv nejstarším kostelem Kaplice, jak se dosud předpokládalo úrovní sníženou vůči okolnímu terénu. Toto zvýšení vzniklo nejspíše dodatečným zvýšením okolního terénu, který býval původně nutně svažitý nebo přímo situováním kostela do svahu. Nejstarší vznik vylučuje i poloha na hraně návrší, nikoli na jeho vrcholu, kde stojí kostel sv. Petra a Pavla, podle našeho vročení pocházející již ze 13. stol.


Ze života farnosti:                                                                                                                                                          
  
    Společenství starší generace se schází každou     Společenství mladých by jste mohli navštívit
    středu v 18h večer. Hovoříme o bibli, o svých              v pátek po 19.h
     zážitcích, o víře apod.


  

      Vztahy s jinými církvemi jsou u nás na dobré         O poutní slavností apoštolů Petra a Pavla 
      úrovni, setkáváme se, spolupracujeme.  Foto         je připraven vždy příjemný program spojený s 
      z ekumenické bo
hoslužby.                                           hudbou a opékáním prasátka.

 

            Na faře se snažíme vytvářet lidem v nouzi         Kaplická charita provozuje středisko pro volný            novou rodinu.                                                             čas dětí.

               
  Výuka náboženství probíhá obvykle ve školách        Na farní zahradě konáme hry a táborák
                                                                                                 nejenom pro děti.


           

    S dětmi jezdíme několikrát za rok na víkendové        V létě pak jezdí děti na dětský tábor.
    pobyty.


             

     Občas pořádáme farní vycházku.                                Knihovna je otevřena v pátek od 16 do 17.30h.

KNĚŽÍ V KAPLICI V POSLEDNÍ DOBĚ:

do r. 1953        František Schützner

1954-57           Václav Peřt

1957                Karel Rendl   (2 měsíce-zastupoval)

1957-1995      František Panoš

1996-2005      Milan Píša

od r.2005         Pavel Šimák    sídlo faráře - fara v Kaplici


VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:

Biblická hodina-aktuální pdf
Biblické hodiny - archiv
Církevní dějiny - aktuální pdf
Cíkevní dějiny - archiv pdf

Články-doporučené k četbě

Připravujeme:
Věrouka - aktuální lekce
Věrouka - archiv
Duchovní život - aktuální lekce
Duchovní život - archiv
Přednáška - aktuální
Přednáška - archiv

SVATÝ DNEŠNÍHO DNE


K  MODLITBĚ

Posvátný prostor modlitby

NOVÉ:  Cesta Sedmibolestné

BREVIÁŘ -  žalmy, čtení a
modlitby na každý den


Modlitby za jednotu křesťanů 16DOPORUČUJI Z INTERNETU:

Kázání o Judovi a Támar (text)DOPORUČUJI TUTO HUDBU:


Jenkins: Agnus Dei

Barber:  Agnus DeiPísně - rytmické, i noty