FARNOSTI NA KAPLICKU
Sv. Jana NepomuckéhoSv. Bartolomějekostel Cetvinydolní dvořištěPanny Marie Dobré radykostel BlanskoSv. Šimona a JudySv. OndřejePanny Marie SněžnéSv. Linharta
          Omlenice                  Malonty                   Cetviny         Dolní Dvořiště     Pohoří na Šumavě       Blansko           Rožmitál na Š.      Rychnov  nad Malší +  Svatý Kámen   Pohor. Ves
Přejít na úvodní stránku.    
      
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


OBECNÉ INFORMACE:

Aktuality-informace
Články
Stalo se - foto
Charita
Knihovna
Farní časopis
Podpořte naše kostely
Odkazy
Nedělní slovoSTALO SE - květen 2011

   

Měsíc květen začal poutně. Po pouti v Blansku (1.5.) se konala poutní bohoslužba v kostele Sv.
Floriána v Kaplici. Neměli jsme to moc daleko – jen pár metrů od farního kostela. Znovu jsme
si připomněli hrdinství sv. Floriána, když chtěl zachraňovat své uvězněné bratry a když nepod-
lehl mučení a zůstal věrný Kristu. Je to jistě příkladné i pro nás - tolik jako on přece netrpíme.

 

Počasí nám přálo a tak jsme mohli udělat poutní občerstvení a posezení po mši sv. venku.
Účastnilo se nepoměrně více lidí, než kdybychom ho konali na faře. Bylo to moc hezké - na
chvíli se zastavit s druhými u kávy a s výtečnými zákusky. Díky všem, kdo občerstvení připra-
vili.

 

EKUMENICKÉ BIBLICKÉ HODINY

se konají v prvním týdnu v měsíci, střídavě na katolické faře (středa) a v evangelické Arše  (čtvrtek), mimo hlavní prázdniny. Hovoříme nyní o modlitbě Páně –Otčenáš.  Všichni se dozvídáme nové zajímavéinformace, např. že výraz „chléb náš vezdejší dej nám dnes“ se dá přeložit ta ké jako „chléb budoucího věku“ a zahrnuje tak význam všeho potřebného pro život současný i budoucí v Božím království, chléb materiální i chléb duchovní, kterým je Kristus. Výklad a nastínění tématu je vždy na profesionálním služebníkovi církve, ale pak se k tématu mohou vyjadřovat všichni dle zájmu.

 

V neděli 8.5. se konala slavnost posvěcení kapličky ve Stříteži. Sešlo se asi 70-80 lidí. P.Pavel
hovořil o mariánském obrazu, který je v kapličce umístěn. Připomíná nejen matku Pána Ježíše,
ale také mateřství obecně. Vybízí nás, abychom pamatovali také na své maminky, a připomíná,
i mateřskou starostlivost Boží i Mariinu na všech cestách našeho života. Nikdy nejdeme svou cestou sami! Pohled na obraz může naplnit i nás mateřskou starostlivostí. Kapličky nám také
připomínají důležitost vnitřního života. Po obřadu se pak konalo posezení s občerstvením.

 

Na faře v Kaplici se koncem května pilně pracovalo. Luboš a Vašek se pustili do malování
schodiště, chodeb a průjezdu. V létě se snad uskuteční i další malování v některých kostelích.

  

V Omleničce kluci natírali dveře a část sakristie. Obecní úřad v Omlenici nechal před kostelem
v polovičce května porazit dva topoly – byly úplně duté. Brzy začne oprava omítky sakristie.
Tak se pokračuje stále dál v obnově kostela, kterému před několika lety hrozilo zřícení.

 

V neděli 22.5. se slavila v Omleničce v kostele Sv. Jana Nepomuckého poutní česko-německá
mše sv. Jí předcházel sobotní koncert dětí z hudební školy. Při bohoslužbě hovořil P. Pavel
nejprve o tom jak mnozí prostorově vzdálení jsou si bližší, než ti kteří žijí blízko sebe. Navázal

 

tak na tématiku Kristova odchodu z tohoto světa k Otci do nebe. „Kristus se pak stal blízkým
všem lidem na celém světě. Podobné je to i s našimi odchody a loučeními. Nepřinesly zároveň
nové a hlubší vztahy? I sv. Jan Nepomucký se musel rozloučit – s životem v tomto světě – a
získal tak život věčný. Bez jeho bolestného loučení bychom dnes o něm nic nevěděli. Rozlou-

 

čit se je třeba i s minulostí, starými křivdami, abychom se otevřeli nové budoucnosti.“
P. Pavel se pak dotkl ještě otázky, kde hledat nebe: „Jak se zpívá v jedné písni – nebe je v srdci tvém. Tam je skrytý Bůh. Často je však v našem nitru i mnoho temného co musí na světlo.“  Po mši sv. se pak konalo k radosti všech malé občerstvení s přípitkem.

 

    

V Malontech se pilně pracuje na varhanách, které opravuje Václav Marek z Vyššího Brodu. Přívod el. proudu k ventilátoru obnovil elektrikář Milan Janů. Varhany jsou obrazem společenství lidí. Potřebujeme jako ony energii, která by nás naplnila novým dechem (duchem) jež by dal zaznít harmonii a kráse různých tónů života.Opravme tedy i my přívod energie lásky Božído našeho nitra, vyměňme vše ztrouchnivěl v našem životě a především se víc propojme s druhými. A také s Mistrem, který nás v pravý čas – podobně jako varhaník píšťalu – otevřevanutí svého Ducha. Pak všichni budou naslouchat krásné symfonii, jež může člověka uchvátit do nadpozemských výšin.

 

V neděli 5.6. o slavnosti Nanebevstoupení Páně se konal v Kaplici křest Zdeňka Janošce
a Veroniky Bláhové, kteří o týden později složili před Pánem manželský slib. Protože při křtu
Boží láska zahlazuje naše hříchy, oba si hříchy napsali na papírky, které byly nad paškálem

 

spáleny. Tak vyjádřili svou touhu udělat tečku za dosavadním životem a znovuzrodit se z vody
a Ducha svatého. Po křtu přijímají ještě pomazání olejem, čímž se vyjadřuje přijetí Kristova
kněžského, prorockého a pastýřského poslání. Bílé roucho, které si pak oblekli, znázorňovalo
čistotu jejich duše, o níž by měli po celý život usilovat.

 

Vrcholem slavnosti bylo sjednocení se s Kristem v eucharistii. Přijetí Těla Páně připomíná
i přijímání církve, která je také tělem Kristovým a přijetí kalicha vyjadřuje nejen přijetí Božího
života, ale i přijetí kalicha bolesti, který by každý křesťan měl být ochoten z lásky ke Kristu
vypít.

 

Katechetka Růženka Otová z Malont se dožila v minulých dnech hezkého životního jubilea.
Oslava se konala v rámci setkání farního společenství, které se u ní doma schází již několik let.
Poděkovali jsme jí za vše, co pro farnost koná a popřáli hodně zdraví a darů Ducha svatého.

Katechetka Růženka Otová z Malont se dožila v minulých dnech hezkého životního jubilea
Oslava se konala v rámci setkání farního společenství, které se u ní doma schází již několik let
Poděkovali jsme jí za vše, co pro farnost koná a popřáli hodně zdraví a darů Ducha svatého.

 

Jubileum (50.) slavil na faře v Kaplici také jeden       S mladšími kaplickými ministranty jsem si udělal
 její obyvatel – Milan, který vypomáhá v knihovně.       5.6 výlet na Dobrou Vodu a do Nových Hradů      
 I jemu děkujeme a přejeme vše nejlepší!   

   

Na Dobré Vodě jsme si prohlídli kostel, pomodlili se a ochutnali vodu z tamního pramene.
Jako křesťané se také občerstvujeme z pramene lásky Dobrého pastýře – Krista. Návštěva hradu v Nových Hradech nám připomněla potřebnost budování hradu nitra, který by bylodolný proti zlu, i budování pevností kamarádství, které také člověka chrání v těžkých chvílích

Noc kostelů

 

Noc kostelů je nová celostátní akce, při níž jsou do pozdních nočních hodin otevřeny kostely
pro lidi, kteří běžně do kostela nechodí, ale mají zájem si je zvláště v nočních hodinách proh-
lédnout. Kromě prohlídek (i v jindy nepřístupných prostorách) probíhá určitý kulturní program.

 
I naše kostely v Kaplici se přepojily, společně s evangelickým kostelem Archa. U Sv. Floriána
sehrály naše děti hru o sv. Janu Nepomuckém. Pak následovala pauza pro individuální prohlíd-
ky, či posezení v tichu. Od 21h se role průvodkyně ujala Magdaléna Špičáková z Infocentra

 

a poskytla asi třicetičlenné skupince zájemců zasvěcený výklad. Kostelník Honza Dekret vzal
zájemce do 1. patra věže, odkud rozeznívá zvon, což také předvedl. Ministranta Benjamína ano od rozhoupaného zvonu vyzdvihlo do výšky. Po prohlídce obou kostelů následoval ještě
od 22h koncert sourozenců Talířových. Byl moc hezký – díky! Díky i všem, kdo se na akci
podíleli. Je vidět, že zájem o kostely je, i když kvůli silnému dešti přišlo lidí méně.


    sídlo faráře - fara v Kaplici


SPRAVOVANÉ FARNOSTI:
       - Poutní místo Svatý Kámen

Í